Целите на Асоциацията са:

  • Да подпомага развитието на корабостроителната и кораборемонтната индустрия в Република България и свързаните с нея дейности.
  • Да представлява, в рамките на предоставените й с Устава на БНАКК правомощия, и да защитава общите интереси на членовете си пред държавните и местните органи и администрации в страната и международните организации.

Мисия и средства за постигане на целите:

  • Представя и отстоява мотивирани становища пред държавни и/или законодателни органи в Република България и инициира изготвяне на нови и промени в съществуващи нормативни актове, засягащи корабостроенето, кораборемонта и свързаните с тях дейности.
  • Подпомага сътрудничеството, координацията и кооперирането между членовете си.
  • Участва в работата на консултативните съвети към държавните и регионални органи.
  • Съдейства за съгласуване на общите интереси и действия с цел постигане на по-качествено ниво на образованието на младите хора, потенциални бъдещи специалисти и работници във фирмите - членове на Асоциацията.
  • Обединява усилията на членовете на Асоциацията за осъществяване на научно-изследователски и развойно-внедрителски програми от взаимен интерес.
  • Съдейства на членовете си за установяване на директни контакти с местни и/или чуждестранни фирми и организации.